Νομοθετική Εργασία:
9.05 π.μ. 1. Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του
2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.099-2021)
Έναρξη της κατ’ άρθρον συζήτησης.
(Μεταφορά στις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα των αδικημάτων που
προβλέπονταν στο άρθρο 149(6) του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, οι οποίες
διαγράφηκαν με πρόσφατη τροποποίηση αυτού.)
9.40 π.μ. 2. Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017.
(Αρ. Φακ. 23.01.058.202-2017)
Συνέχιση της συζήτησης.
(Άρση πρακτικών προβλημάτων που δημιουργούνται από την
εφαρμογή του περί Δικαστηρίων Νόμου αναφορικά με την
καταφρόνηση δικαστηρίου και παροχή επαρκούς χρόνου στον
Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου για ορισμό Δικαστηρίου το
οποίο θα εκδικάσει το εν λόγω αδίκημα.)
10.10 π.μ. 3. (α) Ο περί Πρωτοβουλίας των Πολιτών Νόμος του 2017.
(Αρ. Φακ. 23.01.058.055-2017)
(β) Ο περί της Κοινοβουλευτικής Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
Πολιτών (Διαδικασία, Όροι και Προϋποθέσεις Υποβολής)
και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2016.
(Πρόταση νόμου της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου εκ μέρους της
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος.)
(Αρ. Φακ. 23.02.057.079-2016)
Συνέχιση της συζήτησης.
(Εισαγωγή του θεσμού της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας.)
2
10.45 π.μ.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΘΕΜΑΤΟΣ
4. Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις)
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.02.063.139-2022)
(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως)
Έναρξη της συζήτησης.
(Τροποποίηση των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας που
αφορούν τη συμμετοχή του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας,
του Προέδρου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και των δύο
νομικών εγνωσμένου κύρους και ανώτατου επαγγελματικού
επιπέδου στις συνεδρίες αφενός του Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου και αφετέρου του μεταβατικού Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου, σε σχέση με διαδικασία διορισμού, προαγωγής ή
μετάθεσης Δικαστή του Εφετείου ή πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
ώστε να συμμετέχουν στις εν λόγω συνεδρίες τα πιο πάνω
πρόσωπα χωρίς δικαίωμα ψήφου, αντί να παρίστανται σε αυτές
χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως η εν ισχύι ρύθμιση.)
(Αντίγραφο κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.)
Γ. Διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών σε νομοσχέδια ή προτάσεις νόμου που
θα υποβληθούν στην Ολομέλεια του Σώματος προς ψήφιση:
– Ο περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.168-2021)
Θα υποβληθεί στην Ολομέλεια του Σώματος στις 6 Οκτωβρίου
2022.

Δήλωση Νίκου Τορναρίτη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | Vouli report 28/09/2022

Δήλωση Σωτήρη Ιωάννου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως | Vouli report 28/09/2022