Δήλωση Δαμιανού Άριστου για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτρη για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση Έμιλυ Γιολίτη Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Κωνσταντίνου Κωστή για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση ΚΟΥΛΛΑ Ονούφριου για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση Λεωνίδου Πανίκου για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση Περδίκη Γιώργου για Επιτροπή Οικονομικών

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 4)
Κανονισμοί του 2020.
Έναρξη της συζήτησης.
(Περίοδος απουσίας υπαλλήλων με άδεια χωρίς απολαβές, για
απασχόληση σε θεσμικά όργανα της Ε.Ε. ή σε Διεθνείς Οργανισμούς,
καθώς και προσώπων που συνοδεύουν συζύγους που υπηρετούν σε
διπλωματικές ή άλλες αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, να
λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για σκοπούς προαγωγής.)
(Αντίγραφο κειμένου των κανονισμών επισυνάπτεται.)
12.25 μ.μ. 2. (α) Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός)
(Αρ. 6) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου των κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, Μάριου Μαυρίδη
και Ονούφριου Κουλλά, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας
του Δημοκρατικού Συναγερμού)
(β) Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου των κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, Μάριου Μαυρίδη
και Ονούφριου Κουλλά, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας
του Δημοκρατικού Συναγερμού)
(Αρ. Φακ. 23.02.061.121-2020)
2
(γ) Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου των κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, Μάριου Μαυρίδη
και Ονούφριου Κουλλά, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας
του Δημοκρατικού Συναγερμού)
(δ) Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη
και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου των κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, Μάριου Μαυρίδη
και Ονούφριου Κουλλά, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας
του Δημοκρατικού Συναγερμού)
(ε) Ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του
2020.
(Πρόταση νόμου των κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, Μάριου Μαυρίδη
και Ονούφριου Κουλλά, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας
του Δημοκρατικού Συναγερμού)
(στ) Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου των κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, Μάριου Μαυρίδη
και Ονούφριου Κουλλά, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας
του Δημοκρατικού Συναγερμού)
(ζ) Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός)
(Αρ. 7) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου των κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, Μάριου Μαυρίδη
και Ονούφριου Κουλλά, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας
του Δημοκρατικού Συναγερμού)

Vouli TV