**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα:
9.00 π.μ. 1. Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν
των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής.
Β. Νομοθετική Εργασία:
9.15 π.μ. 1. (α) Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός)
(Αρ. 7) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.125-2021)
(β) Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.126-2021)
(γ) Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Φάκελος
Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών και
Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης)
Κανονισμοί του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.03.059.011-2022)
Συζήτηση επί της αρχής.
(Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών ορισμένων Δράσεων κατά
της Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ώστε να
καθοριστούν σαφή πρότυπα καθοδήγησης των ενδοομιλικών
συναλλαγών μέσω κανόνων, καθώς και η νομική βάση για
συνομολόγηση συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης.)
(Αντίγραφο κειμένου των σχεδίων νόμου επισυνάπτεται.)
10.05 π.μ. 2. Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.152-2021)
Συζήτηση επί της αρχής.
(Διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας και σταθερότητας της
ασφαλιστικής αγοράς, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να διασφαλιστεί η
προστασία των δικαιούχων στο πλαίσιο των ασφαλιστικών
συμβάσεων.)
(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
2
——————————————————————————————————-
10.30 π.μ. 3. Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.197-2021)
Συζήτηση επί της αρχής.
(Βελτίωση της διαδικασίας εκκαθάρισης ασφαλιστικής επιχείρησης σε
περίπτωση ανάκλησης της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών.)
(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
10.50 π.μ. 4. Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.053-2021)
Συζήτηση επί της αρχής.
(Παροχή εξουσίας στον Υπουργό Οικονομικών για καθορισμό της
διαδικασίας και του τρόπου λειτουργίας εναλλακτικής χαρτοσήμανσης,
περιλαμβανομένης της χαρτοσήμανσης με τη χρήση ηλεκτρονικών
μέσων.)
(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
11.10 π.μ. 5. Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο
και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις)
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Πρόταση νόμου των κ. Χάρη Γεωργιάδη, Ονούφριου Κουλλά και
Σάβιας Ορφανίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του
Δημοκρατικού Συναγερμού και Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και Χρύση
Παντελίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού
Κόμματος)
(Αρ. Φακ. 23.02.063.038-2022)
Συζήτηση επί της αρχής.
[Άρση της απαγόρευσης πλήρωσης κενών θέσεων προαγωγής τόσο
στον δημόσιο όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.]
(Αντίγραφο κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.)
Γ. Αποδεσμεύσεις Κονδυλίων:
12.00 μ. 1. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως – Αστυνομία /
Πυροσβεστική Υπηρεσία.
(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2022, επισυνάπτεται.)
2. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.
(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2022, επισυνάπτεται.)
3. Βουλή των Αντιπροσώπων.
(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2022, επισυνάπτεται.)
Δ. Εξαίρεση από την Απαγόρευση Πλήρωσης Κενών Θέσεων:
12.15 μ.μ. 1. Βουλή των Αντιπροσώπων.
(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2022, επισυνάπτεται.)
3
——————————————————————————————————-
2. Υπουργείο Άμυνας.
(Σχετικές επιστολές, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2022, επισυνάπτονται.)
3. Δήμος Λευκωσίας.
(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2022, επισυνάπτεται.)
4. Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2022, επισυνάπτεται.)
Ε. Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης:
1. (α) Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών
Επενδύσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.165-2021)
(β) Ο περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.166-2021)
[Παροχή δυνατότητας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ)
για την παράταση προθεσμιών, σε περιπτώσεις όπου οι συνθήκες που
επικρατούν στη Δημοκρατία επηρεάζουν τη δυνατότητα συμμόρφωσης
των εποπτευομένων της ΕΚΚ με οποιαδήποτε από τις προθεσμίες που
τίθενται στην αντίστοιχη βασική νομοθεσία.]
(Έγγραφα εργασίας επισυνάπτονται.)
2. Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.085-2021)
(Διεύρυνση του πλαισίου παρακράτησης έκτακτης εισφοράς από
τόκους εισπρακτέους από εταιρικά χρεόγραφα, ώστε να επωφελούνται
του μειωμένου συντελεστή 3% και εταιρικοί επενδυτές, πέραν των
φυσικών προσώπων.)
3. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 5)
Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.088-2021).
(Ρυθμίσεις αναφορικά με την επιβολή εγγυητικού τέλους σε πιστωτικό
ίδρυμα που επωφελήθηκε από την αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση που δημιουργήθηκε από φορολογικές ζημιές.)
4. Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.03.058.045-2021)
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1756 του Συμβουλίου της 20
ής
Νοεμβρίου 2020 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ
σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά
τη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου των υποκειμένων στον
φόρο προσώπων στη Βόρεια Ιρλανδία.]
4
——————————————————————————————————-
5. Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί)
(Αρ. 3) Κανονισμοί του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.03.058.090-2021)
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/475 του Συμβουλίου της 18ης
Φεβρουαρίου 2019 για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/112/ΕΚ και
2008/118/ΕΚ όσον αφορά τη συμπερίληψη του ιταλικού δήμου
Καμπιόνε ντ’ Ιτάλια και των ιταλικών υδάτων της λίμνης του Λουγκάνο
στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και στο πεδίο εδαφικής εφαρμογής
της οδηγίας 2008/118/ΕΚ.

Δήλωση Χριστιάνας Ερωτοκρίτου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών | Vouli report 09/05/2022

Δήλωση Ανδρέα Καυκαλιά για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών | Vouli report 09/05/2022

Δήλωση Ονούφριου Κουλλά για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών | Vouli report 09/05/2022