Δήλωση Κώστα Κώστα για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση Στεφάνου Στέφανος για Επιτροπή Οικονομικών

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 5)
Νόμος του 2019.
Κατ’ άρθρον συζήτηση.
[Διεύρυνση του υφιστάμενου πλαισίου φοροαπαλλαγής
εισοδήματος όταν τα συνολικά ετήσια εισοδήματα ατόμου που ήταν
μη κάτοικος στη Δημοκρατία σε οποιαδήποτε τρία από τα πέντε
φορολογικά έτη που προηγούνται του έτους στο οποίο άρχισε η
εργοδότηση υπερβαίνουν τις €100.000.]
(Αντίγραφο του κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
9.45 π.μ. 2. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3)
Νόμος του 2017.
Κατ’ άρθρον συζήτηση.
(Πρόσωπα που εργοδοτούνται με σύμβαση ως επιτόπιο
προσωπικό σε διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας στο
εξωτερικό και δεν είναι μέλη της Δημόσιας Υπηρεσίας να υπόκεινται
σε φορολογία.)
10.05 π.μ. 3. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 6)
Νόμος του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
(Επέκταση της φοροαπαλλαγής ύψους 20% για αμοιβή από
εργοδότηση προσώπου το οποίο ήταν κάτοικος εκτός της
Δημοκρατίας πριν την έναρξη της εργοδότησής του, ή ποσού
€8.550 οποιονδήποτε είναι μικρότερο, για ακόμη πέντε έτη, ώστε το
μέτρο να ισχύει μέχρι την 1η
Ιανουαρίου 2025.)
(Αντίγραφο του κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
2
10.40 π.μ. 4. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5)
Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Κώστα Κώστα, βουλευτή του ΑΚΕΛΑριστερά-Νέες Δυνάμεις)
Συζήτηση επί της αρχής.
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να περιληφθούν στο
έβδομο παράρτημα αυτού, στο οποίο ορίζονται οι εξαιρουμένες από
την καταβολή ΦΠΑ συναλλαγές οι σχολές μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, για σκοπούς της μεταχείρισης.)
(Αντίγραφο του κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.)
11.15 π.μ. 5. Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος
Μεταφοράς Κύπρου του 2019 Νόμος του 2019
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
(Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος
Μεταφοράς Κύπρου για το 2019, για κάλυψη της δαπάνης ύψους
€148.686 που αφορά Εταιρικό Φόρο που προέκυψε επί του
πλεονάσματος του ΔΣΜΚ για το εν λόγω έτος.)

Vouli TV