Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 6)
Νόμος του 2020.
Κατ’ άρθρον συζήτηση.
(Επέκταση της φοροαπαλλαγής ύψους 20% για αμοιβή από
εργοδότηση προσώπου το οποίο ήταν κάτοικος εκτός της
Δημοκρατίας πριν την έναρξη της εργοδότησής του, ή ποσού
€8.550 οποιονδήποτε είναι μικρότερο, για ακόμη πέντε έτη, ώστε το
μέτρο να ισχύει μέχρι την 1η
Ιανουαρίου 2025.)
(Αντίγραφο αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου
επισυνάπτεται.)
9.45 π.μ. 2. Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος
του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2235
του Συμβουλίου της 16
ης Δεκεμβρίου 2019 που τροποποιεί την
Οδηγία 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου
προστιθέμενης αξίας και την Οδηγία 2008/118/ΕΚ σχετικά με το
γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης όσον αφορά τις
αμυντικές προσπάθειες στο πλαίσιο της Ένωσης.]
(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
10.15 π.μ. 3. Ο περί Επίσημων Στατιστικών Νόμος του 2020.
Κατ’ άρθρον συζήτηση.
[Θέσπιση νομοθεσίας που διέπει την ανάπτυξη, παραγωγή και
διάδοση των επίσημων στατιστικών στην Κύπρο, η οποία να
συνάδει με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 για τις ευρωπαϊκές
στατιστικές.]
(Αντίγραφο αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου θα
αποσταλεί.)

Vouli TV