Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2019.
Συζήτηση κατ’ αρθρον.
11.45 π.μ. 2. Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και
Πώληση Ζώων Συντροφιάς) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.036-2020)

Vouli TV