**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα:
11.30 π.μ. 1. Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν
των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής.
Β. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
(Κανονισμός 41Α)
11.40 π.μ. – Η νέα Στρατηγική Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων για την
περίοδο 2021-2027.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Περιβάλλοντος)
(26.1.2022)
(Αρ. Φακ. 23.04.039.018-2022)
Έναρξη της συζήτησης.
Γ. Νομοθετική Εργασία:
11.40 π.μ. 1. Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Κανονισμοί του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.03.058.087-2021)
Συνέχιση της συζήτησης.
1.00 μ.μ. 2. Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.064-2022)
1.00 μ.μ. 3. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των
Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου
Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί
του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.03.059.026-2022)
Έναρξη της κατ’ άρθρον συζήτησης.