Δήλωση Μαρίνου Σιζόπουλου για Επιτροπή Υγείας

Δήλωση Γεωργίου Τ Γιώργου για Επιτροπή Υγείας

Δήλωση Χρίστου Χρίστου για Επιτροπή Υγείας

Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας,
Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
β. Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ορθή Κλινική
Πρακτική) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφα των κειμένων των σχεδίων νόμου επισυνάπτονται.)
11.15 π.μ. 2. Ο περί Εγγραφής Δερματοστικτοποιών και Διαπερνητών Σώματος
και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019.

Vouli TV