Ο περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2020.
(β) Ο περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και των
Λειτουργιών της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου στο Υπουργείο
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νόμος
του 2020.
(γ) Ο περί της Διατήρησης Αποθεμάτων Πρώτων Υλών
Ζωοτροφών και Σιτηρών για Ανθρώπινη Χρήση Νόμος του
2020.
(δ) Οι περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (Σχέδιο Πρόωρης
Εθελοντικής Αφυπηρέτησης Υπαλλήλων) Κανονισμοί του
2020.
Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής.
Έναρξη της κατ΄ άρθρον συζήτησης.
12.00 μ. 2. (α) Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμος
του 2020.
(β) Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών
(Πρόσληψη, Προαγωγή, Υπηρεσία και Πειθαρχικός Έλεγχος
Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2020.

Vouli TV