Ο περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (β) Ο περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και των Λειτουργιών της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νόμος του 2020. (γ) Ο περί της Διατήρησης Αποθεμάτων Πρώτων Υλών Ζωοτροφών και Σιτηρών για Ανθρώπινη Χρήση Νόμος του 2020. Συζήτηση επί της αρχής. Αντίγραφα των κειμένων των νομοσχεδίων επισυνάπτονται. (δ) Οι περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (Σχέδιο Πρόωρης Εθελοντικής Αφυπηρέτησης Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2020. Συνέχιση της συζήτησης. Αντίγραφο των κειμένων των κανονισμών επισυνάπτεται. 12.30 μ.μ. 2. Ο περί Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης των Αμπελιών από Ανομβρία (Καταργητικός) Νόμος του 2020. Συζήτηση επί της αρχής. Αντίγραφο του κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.

Vouli TV