Ο περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.122-2020)
Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης.

Vouli TV