Δήλωση ΖΑΧΑΡΙΟΥ Ζαχαρία για Επιτροπή Θεσμών

Δήλωση ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗ Ανδρέα για Επιτροπή Θεσμών

Δήλωση ΜΥΛΩΝΑ Παύλου για Επιτροπή Θεσμών
https://youtu.be/cwQlh_WWGsg

Δήλωση Περδίκη Γιώργου για Επιτροπή Θεσμών

Κώδικας Αρχών και Κανόνων Δεοντολογίας και Διαφάνειας για τα
Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Συζήτηση και λήψη τελικών αποφάσεων
(Το κείμενο επισυνάπτεται)
12.15 μ.μ. 2. Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της
Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας)
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου των κ. Μιχάλη Γιωργάλλα και Ρούλας Γεωργιάδου,
βουλευτών Αλληλεγγύης)
Έναρξη της κατ’ άρθρον συζήτησης από την συσταθείσα, με
απόφαση της επιτροπής ομάδα εργασίας, η οποία αποτελείται από
μέλη της επιτροπής.
[(Προτείνεται –
(α) H Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή να συνεπικουρείται στο έργο της
από νόμιμους ελεγκτές, ο διορισμός των οποίων εγκρίνεται με Απόφαση
της Βουλής των Αντιπροσώπων.
(β) να περιλαμβάνονται στα ελεγχόμενα πρόσωπα ο Πρόεδρος και τα
Μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, καθώς και ο Γενικός Εισαγγελέας της
Δημοκρατίας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. και
(γ) να προβλέπεται ρητά ότι για σκοπούς δημοσιότητας οι δηλώσεις
περιουσιακών στοιχείων, όπως και τα ονόματα των υπόχρεων
προσώπων που δεν υπέβαλαν δήλωση θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα
του οικείου σώματος για διάστημα όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών).]

Vouli TV