Ο περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2019.
Συνέχιση της συζήτησης.
2
09:45 π.μ. 2. Ο περί Διαχείρισης Περιουσίας Ανίκανων Προσώπων
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
Συνέχιση της συζήτησης.
10:15 π.μ. 3. Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Νομικών).
Συζήτηση επί αναθεωρημένου κειμένου.
10:45 π.μ. 4. Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1939 του
Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την Εφαρμογή
Ενισχυμένης Συνεργασίας για τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής
Εισαγγελίας, Νόμος του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.

Δήλωση Δαμιανού Άριστος για Επιτροπή Νομικών

Δήλωση Ερωτοκρίτου Α Χριστιάνα για Επιτροπή Νομικών

Δήλωση Γεωργίου Γεώργιος για Επιτροπή Νομικών

Vouli TV