Δήλωση Περδίκη Γιώργου για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αννίτας για απάντηση σε Δήλωση Γιώργου Περδίκη

Δήλωση ΚΟΥΛΛΑ Ονούφριου για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση ΒΟΤΣΗ Άγγελου για Επιτροπή Οικονομικών

Δήλωση ΣΤΕΦΑΝΟΥ Στέφανου για Χρυσά Διαβατήρια και Επιτροπή Οικονομικών

Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου του 2021 Νόμος του 2020.
Έναρξη της συζήτησης.
10.00 π.μ.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΘΕΜΑΤΟΣ
2. Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών
Πληρωμών του 2021 Νόμος του 2020.
Έναρξη της συζήτησης.
10.45 π.μ.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΘΕΜΑΤΟΣ
3. (α) Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Εγγραφής
και Ελέγχου Εργοληπτών και Τεχνικών Έργων του
2021 Νόμος του 2020.
Έναρξη της συζήτησης.
(β) Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών
Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων.
Άρθρο 03101 «Αντιμισθία Προέδρου και Μελών
Επιτροπής».
(Αποδεσμεύσεις κονδυλίων)
(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2020,
επισυνάπτεται.)
2
————————————————————————————————————————
11.25 π.μ.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΘΕΜΑΤΟΣ
4. Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του
Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος (Αρ.1) του
2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.162-2020)
Έναρξη της συζήτησης.
(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
12.00 μ.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΘΕΜΑΤΟΣ
5. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός)
(Αρ. 5) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Κώστα Κώστα, βουλευτή του ΑΚΕΛΑριστερά-Νέες Δυνάμεις)
(Αρ. Φακ. 23.02.061.077-2020)
Κατ’ άρθρον συζήτηση.
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να περιληφθούν στο
έβδομο παράρτημα αυτού, στο οποίο ορίζονται οι
εξαιρουμένες από την καταβολή ΦΠΑ συναλλαγές οι σχολές
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για σκοπούς της
μεταχείρισης.)
(Αντίγραφο αναθεωρημένου κειμένου της πρότασης νόμου
επισυνάπτεται.)

Vouli TV