Δήλωση ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αννίτας για Επιτροπή Ελέγχου

Δήλωση ΚΟΥΛΙΑ Ζαχαρία για Επιτροπή Ελέγχου

Δήλωση Μάριου Πετρίδη για Επιτροπή Ελέγχου

Δήλωση ΜΥΛΩΝΑ Παύλου για Επιτροπή Ελέγχου

Δήλωση Περδίκη Γιώργου για Επιτροπή Ελέγχου

Δήλωση ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Ειρήνη για Επιτροπή Ελέγχου

Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
2. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων
που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας,
των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή
Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
3. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων
Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του
2020.
4. Ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των
Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
5. Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2019.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)
(14.5.2020)

Vouli TV