Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και
Πώληση Ζώων Συντροφιάς) Κανονισμοί του 2020.
Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης.
11.25 π.μ. 2. (α) Ο περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και άλλων
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(β) Οι περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Δημόσια
Διαβούλευση) Κανονισμοί του 2020.
(γ) Οι περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Γενικές
Διατάξεις) Κανονισμοί του 2020.
Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης.

Vouli TV