Δήλωση Στέφανου Στεφάνου – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α.Κ.Ε.Λ.-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ για την Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Δήλωση Έλενα Κοζάκου Λυμπουρή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ Ε.Δ.Ε.Κ για την Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Ο περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής
Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε
Λογαριασμούς Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του
2019.
β. Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα
Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής
Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής.
(Εναρμονιστικά νομοσχέδια σε σχέση με τη συγκρισιμότητα των τελών
που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμών
πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά
χαρακτηριστικά.)
(Αντίγραφα των αναθεωρημένων κειμένων των νομοσχεδίων
επισυνάπτονται.)
10.10 π.μ. 2. Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια
Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών)
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
(Εισαγωγή διατάξεων για την εξάλειψη των δυσλειτουργιών της βασικής
νομοθεσίας που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας COVID-19, σε
σχέση με τα Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και ειδικότερα,
αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής των συνελεύσεων, καθώς και την
ισχύ του Προστατευτικού Διατάγματος.)
(Αντίγραφο του κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)

3. α. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2020.
(Κατάργηση της εξουσίας του Εφόρου Φορολογίας να διαγράφει
χρέη με βάση τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμο, ώστε
τα μη εισπράξιμα ποσά του κράτους να τυγχάνουν χειρισμού
από την Τεχνική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί
της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου.)
β. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός)
(Αρ. 2) Νόμος του 2020.
(Εισαγωγή διατάξεων για την αντιμετώπιση της απάτης στον
τομέα της εμπορίας κινητών τηλεφώνων, κονσόλων παιχνιδιών
και παρόμοιων προϊόντων, βάσει της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του
Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό
σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας που προνοεί ότι τα κράτη
μέλη δύνανται να προβλέπουν ότι υπόχρεος για την καταβολή
του ΦΠΑ είναι ο λήπτης, καθώς και εισαγωγή διατάξεων για την
πάταξη της φοροδιαφυγής στον τομέα της οικοδομικής
βιομηχανίας και τη βελτίωση της φοροεισπρακτικής ικανότητας
του κράτους.)
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφα των κειμένων των νομοσχεδίων επισυνάπτονται.)
4. Ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
(Βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων εκτός του τραπεζικού τομέα και
ενδυνάμωση της δευτερογενούς αγοράς δανείων, με θετικό αντίκτυπο
στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την οικονομία.)
(Αντίγραφο του κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
Γ. Αποδεσμεύσεις κονδυλίων
11.50 π.μ. 1. Κεφάλαιο 200100/03581 «Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας, Διοίκηση – Κεντρικά Γραφεία».
Υποομάδα Δαπανών 03580 «Σύμβαση Υπηρεσιών».
Συνέχιση της συζήτησης.
(Σχετικές επιστολές, ημερομηνίας 26 Μαΐου και 26 Ιουνίου 2020,
επισυνάπτονται.)
2. Κεφάλαιο 200400.2 «Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – Κεντρικά Γραφεία – Τακτικές Δαπάνες».
Υποομάδα Δαπανών 03580 «Σύμβαση Υπηρεσιών».
Κονδύλι 03583 «Αγορά Υπηρεσιών».
(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 1
ης Ιουλίου 2020, επισυνάπτεται.)
Δ. Εξαίρεση από την Απαγόρευση Πλήρωσης Κενών Θέσεων
12.00 μ. 1. Υπουργεία/Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου/Αρχές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Συνέχιση της συζήτησης.
(Επιστολές, ημερομηνίας 18 και 24 Ιουνίου 2020.)
2. Υπουργείο Άμυνας.
(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2020, επισυνάπτεται.)
3. Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας.
(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2020, επισυνάπτεται.)
4. Δικαστική Υπηρεσία.
(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2020, επισυνάπτεται.)
Ε. Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης
1. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020.
(Κατάργηση της υποχρέωσης υπολογισμού και υποβολής εξισωτικής κατάστασης
αναφορικά με άυλα περιουσιακά στοιχεία και εισαγωγή σαφών προνοιών για
δυνατότητα μεταφοράς εκπτώσεων που χορηγούνται, αλλά δεν διεκδικούνται στην
εναπομείνασα προκαθορισμένη χρονική περίοδο ωφέλιμης ζωής των άυλων
περιουσιακών στοιχείων.)
2. Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης με την εισαγωγή διατάξεων για απλοποίηση
του φορολογικού συστήματος και ενδυνάμωση της εισπραξιμότητας του φόρου, οι
οποίες αναμένεται να παρέχουν στο Τμήμα Φορολογίας ενισχυμένες εξουσίες για
πάταξη της φοροδιαφυγής και αύξηση των εσόδων.)
3. α. Ο περί Φορολογίας των Κληρονομιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
β. Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2020.
γ. Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του
2020.
(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να επιβάλλεται τόκος επί του πληρωτέου
φόρου σε μηνιαία αντί σε ημερήσια βάση, ώστε να διευκολυνθεί η μετατροπή της
διαδικασίας είσπραξης σε ηλεκτρονική μορφή.)
4. Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του
2020.
(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, για επίτευξη ορθότερης εναρμόνισης με την
Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά
με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε
ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ και
αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου.)
5. Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2020.
(Τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε αρμόδια αρχή για τον
Βοηθό Γενικού Λογιστή να καταστεί το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως ισχύει και για τον
Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας.)
6. Ο περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (Τροποποιητικός) Νόμος του
2020.
(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου,
αντί εκπροσώπου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να συμμετέχει λειτουργός
της δημόσιας υπηρεσίας, ο οποίος διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατέχει
πανεπιστημιακό προσόν στα νομικά και απασχολείται, μεταξύ άλλων, με θέματα
νομικής φύσεως στο γραφείο που υπηρετεί.)

Vouli TV