Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’
εφαρμογήν των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της
Επιτροπής.
Β. Νομοθετική εργασία
11.10 π.μ. 1. Ο περί Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (Ελευθέρως στο
Περιβάλλον) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Συζήτηση νομοσχεδίου κατά προτεραιότητα (Κανονισμός 40Α).
11.20 π.μ. 2. Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και
Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
Συνέχιση της συζήτησης.
Γ. Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης
Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Αερίων του
Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας
2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των
εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών
και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814.]

Vouli TV