Ο περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. β. Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. Κατ’ άρθρον συζήτηση. (Εναρμονιστικά νομοσχέδια σε σχέση με τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμών πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά.) (Αντίγραφα των αναθεωρημένων κειμένων των νομοσχεδίων επισυνάπτονται.) 9.50 π.μ. 2. α. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Κατ’ άρθρον συζήτηση. (Κατάργηση της εξουσίας του Εφόρου Φορολογίας να διαγράφει χρέη με βάση τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμο, ώστε τα μη εισπράξιμα ποσά του κράτους να τυγχάνουν χειρισμού από την Τεχνική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου.)

Δήλωση Βότση Άγγελου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Δήλωση Έλενα Κοζάκου Λυμπουρή για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Δήλωση Μαυρίδη Μάριου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Δήλωση Στέφανου Στεφάνου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Vouli TV