Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν των
προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής.
Β. Διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών που θα υποβληθούν στην ολομέλεια του
σώματος προς ψήφιση
11.10 π.μ. Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών προς Επώαση και των
Νεοσσών Πουλερικών Ορνιθώνος Νόμος του 2020.
Γ. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
11.15 π.μ. Τα προβλήματα που παρουσιάζουν στη λειτουργία τους τα αρδευτικά
τμήματα και η ανάγκη εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πολιτικής
για την αντιμετώπισής τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας
και Φυσικών Πόρων)

Vouli TV