Ο περί Θεραπείας Κατηγορούμενων και Καταδικασθέντων
Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Επισυνάπτεται κείμενο της πρότασης νόμου.)
Γ. Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης
1. α. Ο περί της Εικοστής Δεύτερης Τροποποίησης του Συντάγματος
Νόμος του 2019.
β. Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις)
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
γ. Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
δ. Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας της Σχολής Δικαστών Νόμος
του 2019.
ε. Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019.
στ. Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

Vouli TV