Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί
του 2020.
2. Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι
Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.

https://youtu.be/NR14P-rromU

Δήλωση Λεωνίδου Πανίκου για Επιτροπή Νομικών και Παιδείας

Vouli TV