Διαδικαστικά Ζητήματα
11.00 π.μ. 1. Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’
εφαρμογήν των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της
Επιτροπής.
Β. Νομοθετική εργασία
11.10 π.μ. Ο περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και άλλων Συναφών
Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο του κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
Γ. Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης
Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
Δ. Διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών που θα υποβληθούν στην ολομέλεια του
σώματος προς ψήφιση
Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Αερίων
του Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών
μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών
ανθρακούχων εκπομπών και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814.]
(Θα υποβληθεί στην ολομέλεια του σώματος την 31η
Ιουλίου 2020.)

Vouli TV