Υποεπιτροπή Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για Εξέταση Κανονισμών που αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας.Οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών – Θέσεις Λειτουργού
Διαχείρισης Αποθεμάτων Α΄ και Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού (Σχέδια
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
2. Οι περί Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας – Θέση Επιθεωρητή Εργασίας
3. Οι περί Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων –
Θέση Ανώτερου Τεχνικού Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου (Σχέδια
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
4. Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων)
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
5. Οι περί Υπουργείου Άμυνας – Θέσεις Διευθυντή Άμυνας, Ανώτερου
Λειτουργού Άμυνας και Λειτουργού Άμυνας (Σχέδια Υπηρεσίας)
Κανονισμοί του 2020.

Vouli TV