Δήλωση ΣΤΑΥΡΟΥ Ελένη για Επιτροπή Περιβάλλοντος

Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του
2019.
Συνέχιση της κατ΄ άρθρον συζήτησης επί αναθεωρημένου κειμένου το
οποίο επισυνάπτεται.

Vouli TV