Ημερήσια διάταξη: Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Νομοθετική Εργασία
1. Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός)
2. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και
Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του
2020.
3. Οι περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και Eπικινδύνων Ουσιών στα
Εργοστάσια (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.

Διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών σε νομοσχέδια ή προτάσεις νόμου που θα υποβληθούν στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση
─ Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί
Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης
1. Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των
Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2019.
2. Ο περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί
Όροι Υπηρεσίας) Νόμος του 2020.

Σημ.: Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν
– Για τα Β1, Β2 και Β3 θέματα εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών
οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ΕΤΥΚ, της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ανεξαρτήτων
Συντεχνιών (ΠΟΑΣ), των εργοδοτικών οργανώσεων ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, της ΠΟΒΕΚ, της
Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) και του Συνδέσμου
Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου.

Vouli TV