Ημερήσια διάταξη: Επιτροπή Νομικών

Νομοθετική Εργασία
1.Ο περί τηςΣύστασης και Λειτουργίας ΑνεξάρτητηςΑρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019.

2.Ο περί της Καταπολέμησης, μέσω του Ποινικού Δικαίου, της Απάτης εις Βάρος των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμος του 2019.

3.(α)Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.(Αρ. Φακ. 23.01.060.131-2019)
(β)Ο περί της Εικοστής Δεύτερης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2019.
(γ)Ο περί Απονομής τηςΔικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις)(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(δ)Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας της Σχολής Δικαστών Νόμος του 2019.

(ε)Ο περί Δικαστηρίων(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019.
(στ)Ο περίΔικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του2019.

Σημ.:Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν-
-Για τo πρώτο θέμα ο Γενικός Ελεγκτής, η Γενική Λογίστρια, ηΕπίτροπος Διοικήσεωςκαι Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,η Επίτροπος Νομοθεσίας, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας,εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, τηςΑστυνομίας Κύπρου, τηςΝομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας,του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου,του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού “Cyprus Integrity Forum”,της Πλατφόρμας «Διαφάνεια Τώρα!», του ΚΕΒΕ, τηςΟΕΒκαι του Ιδρύματος «Φημονόη».
-Για τo δεύτερο θέμα εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.
-Για τo τρίτο θέμα ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,η Επίτροπος Νομοθεσίας, η Αρχιπρωτοκολλητής και ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Vouli TV