Ημερήσια Διάταξη Επιτροπής

Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2018.
Έλεγχος για Παράνομα Κτηνοτροφικά Υποστατικά Εντός της Περιοχής του Δικτύου «NATURA 2000» «ΓΚΡΕΜΟΙ ΤΟΥ ΧΑΝΟΥΤΑΡΗ»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ