Νομοθετική Εργασία:
1. Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
2. Ο περί Δήμων Νόμος του 2020.
3. Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015.
4. Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων
5. Σχέδιο απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων σύμφωνα με το οποίο ο αριθμός των βουλευτών καθορίζεται σε ενενήντα (90), από τους οποίους το εβδομήντα τοις εκατόν (70%) θα εκλέγεται από την ελληνική κοινότητα και το τριάντα τοις εκατόν (30%) από την τουρκική κοινότητα, όπως προνοείται από το άρθρο 62(2) του συντάγματος.
Συζήτηση θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου:
Οι πρόνοιες της νομοθεσίας για τη διόρθωση του εκλογικού καταλόγου λόγω αλλαγής δεδομένων και τη μεθοδολογία που ακολουθείται για την εφαρμογή των εν λόγω προνοιών.
Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης:
Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων
Ε. Διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών που θα υποβληθούν στην ολομέλεια του σώματος:
1. Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017. (Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα, προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών).
2. Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017. (Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα, προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών).
3. Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα, προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών).
4. Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. (Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα, προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών).
5. Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Πρόταση νόμου των κ. Ελένης Μαύρου και Αντρέα Φακοντή εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις).
6. Ο περί Eκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου της κ. Ελένης Μαύρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις).
7. Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Λίνου Παπαγιάννη εκ μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου).
8. Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. (Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, Γιώργου Κάρουλλα, Ονούφριου Κουλλά και Γεώργιου Γεωργίου εκ μέρους της
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού).
9. Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016.
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας).
(Αρ. Φακ. 23.02.057.064-2016).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Vouli TV