Νομοθετική εργασία
1. Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Αερίων του Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. (Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814.)
(Αρ. Φακ. 23.01.061.027-2020)

2. Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. (Αρ. Φακ. 23.01.060.251-2019)

Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
– Τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την κατεδάφιση του πρώην οικισμού «Βερεγγάρια» στα Κάτω Πολεμίδια και οι περιβαλλοντικές προεκτάσεις.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Vouli TV