Νομοθετική εργασία
1. Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021.
2. Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος του 2022 Νόμος του 2021.
3. Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2022 Νόμος του 2021.
4. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός)
5. Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού
6. Ο περί των Προσωρινών Αναστολών Επιχειρήσεων της Τουριστικής Βιομηχανίας Νόμος του 2021.
7. Οι περί Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας στις Εργασίες Λιμένων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.
8. Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 4)Νόμος του 2019.
9. Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση του τελικού απολογισμού για το έτος 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παρασκευή 03/12/2021 12μμ από την τηλεόραση του Vouli.TV, την συνδρομητική τηλεόραση του Cosmos wireless και τα κανάλια μας στο Facebook και Youtube.