Νομοθετική εργασία
1. Ο περί της Συμφωνίας για τροποποίηση της Συμφωνίας για τη Μεταφορά και Αμοιβαιοποίηση των Εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης
2. Ο περί της Συμφωνίας για τροποποίηση της Συνθήκης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας
3. Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
4. Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση)
5. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
6. Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Απαλλαγές για Εισαγόμενα Αγαθά)
7. Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί)
8. Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς για Ενδοκοινοτικές Εξ Αποστάσεως Πωλήσεις Αγαθών, για Παραδόσεις Αγαθών εντός της Δημοκρατίας που Πραγματοποιούνται Μέσω Ηλεκτρονικών Διεπαφών που Διευκολύνουν τις Παραδόσεις Αυτές και για Υπηρεσίες που Παρέχονται από Υποκείμενα στο Φόρο Πρόσωπα Εγκατεστημένα εντός της Δημοκρατίας αλλά μη Εγκατεστημένα στο Κράτος Μέλος Κατανάλωσης)
9. Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς για Υπηρεσίες που Παρέχονται από Μη Εγκατεστημένα εντός της Κοινότητας Υποκείμενα στο Φόρο Πρόσωπα) Κανονισμοί του 2021.
10. Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς για Εξ Αποστάσεως Πωλήσεις Αγαθών που Εισάγονται από Τρίτα Εδάφη ή Τρίτες Χώρες)
11. Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2021.
12. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος
13. Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός)
14. Ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
15. Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος
16. Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών
17. Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021.
18. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
19. Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός)
20. Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός)
21. Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Ωράριο Εργασίας, Εκπαίδευσης και Ειδικών Καθηκόντων) Κανονισμοί του 2021.
22. Οι περί Εθνικής Φρουράς (Ωράριο Εργασίας, Εκπαίδευσης και Ειδικών Καθηκόντων) Κανονισμοί του 2021.
23. Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2022 Νόμος του 2021.
24. Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Κυρωτικός)
25. Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 11) Νόμος του 2021.
26. Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για έγκριση του Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων για το οικονομικό έτος 2022.

Πέμπτη 25/11/2021 4μμ από την τηλεόραση του Vouli.TV, την συνδρομητική τηλεόραση του Cosmos wireless και τα κανάλια μας στο Facebook και Youtube.

Vouli TV