Νομοθετική εργασία
1. Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την κατάργηση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου για τους όρους οργάνωσης, λειτουργίας, διεξαγωγής και διαχείρισης των παιχνιδιών που διεξάγονται από την «ΟΠΑΠ Α.Ε.» στην Κύπρο
(Κυρωτικός) Νόμος του 2022.
2. Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 2023 Νόμος του 2022.
3. Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων του 2023 Νόμος του 2022.
4. Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2023 Νόμος του 2023.
5. Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2023 Νόμος του 2023.
6. Οι περί Αποχετεύσεων Λευκωσίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022.
7. Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022.
8. Ο περί Εξουσιοδότησης Συνεργείων και Έκδοσης Καρτών Ταχογράφου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
9. Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περί Διορισμού Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός)
10. Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2021.
11. Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
12. Ο περί της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.