Νομοθετική εργασία
1. Ο περί Δήμων Νόμος του 2020.
2. Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
3. Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015.
4. Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022.
5. Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022.
6. Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022.
7. Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022.
8. Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων του 2022 Νόμος του 2022.
9. Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021.
10. Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
11. Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
12. Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Νόμος του 2021.
13. Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021.
14. Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
15. Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2022.
16. Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021.
17. Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.

Πέμπτη 03/03/2022 στις 10πμ από την τηλεόραση του Vouli.TV, την συνδρομητική τηλεόραση του Cosmos wireless και τα κανάλια μας στο Facebook και Youtube.