Νομοθετική εργασία
1. Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
2. Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικές Απαλλαγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022.
3. Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022.
4. Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
5. Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
6. Ο περί της Σήμανσης της Εξοικονόμησης Καυσίμου και άλλων Παραμέτρων των Ελαστικών Επισώτρων Νόμος του 2022.
7. Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
8. Οι περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση Συμπράξεων κατά Παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου ή/και του Άρθρου 101 της ΣΛΕΕ (Πρόγραμμα Επιεικούς Μεταχείρισης) Κανονισμοί του 2022.
9. Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
10. Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017.
11. Οι περί Φαρμακευτικών Υπηρεσιών – Θέσεις Διευθυντή, Πρώτου Φαρμακοποιού, Ανώτερου Φαρμακοποιού, Φαρμακοποιού και Τεχνικού Φαρμακείου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022.
12. Οι περί Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως – Θέση Ανώτερου Υπολογιστή Ποσοτήτων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022.
13. Οι περί Γενικού Λογιστηρίου – Θέσεις Διευθυντή Λογιστικών Υπηρεσιών και Λογιστή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022.