Συνεχίζεται η αναστάτωση στο χώρο των δημοσίων συγκοινωνίων με την εταιρεία λεωφορείων Λάρνακας “ΖΗΝΩΝ” να επανέρχεται δριμύτερη με επιστολή προς τον Γενικό Ελεγκτή στον οποίο και καταγγέλει σειρά ενεργειών της επιτροπής αξιολόγησης του υπουργείου μεταφορών.
Αίσθηση προκαλεί η απόφαση της εταιρείας για καταγγελία της Κύπρου σε ευρωπαϊκούς νομικούς θεσμούς, εάν δεν αλλάξει η άδικη -κατά τους ισχυρισμούς της – απόφαση για την εταιρεία.

Αυτούσια η επιστολή

Αξιότιμε κ. Γενικέ Ελεγκτή,

Θέμα: Ανοικτός Διαγωνισμός για τις Νέες Συμβάσεις Δημόσιας Συγκοινωνίας με Λεωφορεία, για την Επαρχία Λάρνακας
Σε συνέχεια των προηγούμενων μας επικοινωνιών, παρακαλούμε θερμά όπως προβείτε σε επείγουσα Έρευνα αναφορικά με τη διαδικασία που ακολούθησε η Επιτροπή Αξιολόγησης του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.
Είναι δεδομένο, από τις πιο κάτω Δικαστικές Αποφάσεις ότι η εν λόγω διαδικασία πάσχει, είναι ασύμφωνη με τους Όρους του Διαγωνισμού και/η δεν ήταν η ενδεδειγμένη, γεγονός που επιφέρει την Ακύρωση του Διαγωνισμού.
Συγκεκριμένα:
1. Στην Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, ημερ. 20 Ιανουαρίου 2020, αναφορικά με την Προσφυγή υπ’ αριθμό 1767/2019 του Οργανισμού Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας (ΟΣΕΛ) ΛΙΜΙΤΕΔ (Αιτητές) Vs Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (καθ’ ων η Αίτηση), στις Σελίδες 27 (τελευταία παράγραφος) και 28 (πρώτη παράγραφος) η έντιμη Δικαστής κα Ε. Μιχαήλ, ΔΔΔ, αναφέρει επακριβώς ότι:

«Η ένσταση συνεπώς, που ο καθ’ ου η αίτηση και η κοινοπραξία ως προς την έλλειψη εννόμου συμφέροντος των αιτητών να εγείρουν τέτοιο λόγο ακύρωσης που εάν γίνει αποδεκτός θα οδηγήσει σε απόρριψη και της δικής τους προσφοράς […]» (η έμφαση δική μας).

2. Στην Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, ημερ. 7 Απριλίου 2020, αναφορικά με την Προσφυγή υπ’ αριθμό 1788/2019 της Μ.Ε, Λεωφορεία Αμμοχώστου Λτδ (Αιτητές) Vs Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (καθ’ ων η Αίτηση), η έντιμη Δικαστής κα Ε. Μιχαήλ, ΔΔΔ, αναφέρει επακριβώς ότι:

«Το γιατί, ο καθ’ ου η αίτηση ικανοποιήθηκε με την υποβολή του σχεδίου από συμβούλους άλλης ειδικότητας και όχι από ελεγκτικό οίκο σε αντίθεση με τους όρους του Διαγωνισμού δεν καταγράφεται πουθενά και συνεπώς, υποδηλοί, αφενός πλάνη του καθ΄ ου η αίτηση ως προς την ικανοποίηση του όρου 8.3.2. από το ενδιαφερόμενο μέρος και. αφετέρου, έλλειψη αιτιολογίας της ίδιας απόφασης (η έμφαση δική μας)»

3. Στην Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, ημερ. 27 Απριλίου 2020, αναφορικά με την Προσφυγή υπ’ αριθμό 1792/2019 της Εταιρείας Υπεραστικά Λεωφορεία Κύπρου (Υ.ΛΕ.ΚΥ) Λτδ (Αιτητές) Vs Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (καθ’ ων η Αίτηση), στις Σελίδες 38-39 η έντιμη Δικαστής κα Α. Ευσταθίου – Νικολετοπούλου, ΔΔΔ, αναφέρει επακριβώς ότι:
«Υπό το φώς των ανωτέρω, κρίνεται βάσιμος ο συναφής ισχυρισμός των αιτητών και η προσφυγή επιτυγχάνει λόγω ανεπάρκειας των καθ’ ων η αίτηση να διερευνήσουν το πιο πάνω ζήτημα, το οποίο άπτετο πλήρωσης ουσιώδους όρου του Διαγωνισμού (η έμφαση δική μας).
Κατ’ επέκταση η προσβαλλόμενη απόφαση λήφθηκε κατά παράβαση των όρων 6.2.3 (Τεχνικές και Επαγγελματικές Ικανότητες) και 8.3.1.1.6 (i) (Δικαιολογητικά Συμμετοχής) του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, αναφορικά με τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες του Ε/Μ. […] – (η καταγραφή των τίτλων των όρων, προστέθηκε».
Υπό το φώς των πιο πάνω, οι Νομικοί μας Σύμβουλοι εξετάζουν σοβαρά και το ενδεχόμενο άμεσης προσφυγής στα αρμόδια Ευρωπαϊκά Όργανα όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, κ.ά.
Ευχαριστώντας σας εκ των προτέρων,
Με εκτίμηση,

Παντελής Παντελίδης
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Τηλ. 99 525906

Κοιν: Διοικητικό Συμβούλιο
MC, ΟΔ, ΔΠΕ&Ε, ΒΓΔ

Vouli TV