Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου καταργείται εμμέσως το επάγγελμα των πιστοποιούντων υπαλλήλων (κάτι το οποίο τίθεται σε ισχύ αφού αφυπηρετήσουν οι 200 που δραστηριοποιούνται σήμερα) και το έργο τους θα επιτελείται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ).

Σημειώνεται, πως τα τελευταία τέσσερα χρόνια δεν διορίστηκαν νέοι πιστοποιούντες υπάλληλοι και ο ρυθμός αφυπηρέτησης τους κυμαίνεται στους δέκα ετησίως, αλλά γίνεται αντιληπτό, πως από κάποιο στάδιο και μετά, δεν θα είναι δυνατόν οι εναπομείναντες (κάθε φορά) πιστοποιούντες υπάλληλοι να εξυπηρετούν όλους τους πολίτες, οι οποίοι πλέον θα έχουν και την επιλογή των ΚΕΠ, ενώ τώρα έχουν και την επιλογή των κοινοταρχών.

Σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών αναφέρεται πως το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση των πιστοποιήσεων υπογραφών και σφραγίδων στα ΚΕΠ και στα ΚΕΠΟ, καθώς και στα κυβερνητικά τμήματα που έχουν μεγάλο όγκο πιστοποιήσεων. (Τα Τμήματα τα οποία θα μπορούν να πιστοποιούν έγγραφα είναι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) και το Τμήμα Κτηματολογίου ενώ στο παιγνίδι των πιστοποιήσεων θα μπουν και τα δικαστήρια και ενδεχομένως και οι τράπεζες).

Βεβαίως όλα τα πιο πάνω, θα τεθούν σε ισχύ, με σχετικό νομοσχέδιο που προωθείται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Στην ανακοίνωση προστίθεται, πως «ο διορισμός των 200 περίπου υφιστάμενων πιστοποιούντων υπαλλήλων εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την αφυπηρέτησή τους, χωρίς ωστόσο να δίνεται η δυνατότητα νέων διορισμών».

Στο ίδιο ανακοινωθέν καταγράφονται και οι ακόλουθες ασφαλιστικές δικλείδες που εγκρίθηκαν για περιορισμό παρατυπιών.

Συγκεκριμένα, ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος του 2012 αντικαθίσταται από τον περί Πιστοποίησης της Γνησιότητας της Υπογραφής Νόμο του 2023, στον οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται οι εξής βασικές πρόνοιες:

Εκχωρείται η αρμοδιότητα μεγάλου όγκου πιστοποιήσεων στα ΚΕΠ και τα ΚΕΠΟ που λειτουργούν σε σημεία στα αστικά κέντρα και σε Κοινότητες, παγκύπρια.
Εφαρμόζεται η ηλεκτρονική καταγραφή των πιστοποιήσεων, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα για ιχνηλάτηση, με απώτερο στόχο τη μείωση της πιθανότητας παράνομων πράξεων.
Καθορίζονται με έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών δημόσιοι λειτουργοί Τμημάτων/Υπηρεσιών με μεγάλες ανάγκες πιστοποιήσεων αρμοδιοτήτων για να ενεργούν ως πιστοποιούντες υπάλληλοι.
Δίνονται εργαλεία στο Υπουργείο Εσωτερικών για έλεγχο της νομιμότητας των εργασιών των υφιστάμενων πιστοποιούντων υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων και δυνατότητα διερευνήσεων, ανάκλησης διορισμού, κοκ.
Η αντικατάσταση της νομοθεσίας καθορίζει ασφαλιστικές δικλείδες για περιορισμό των παρατυπιών και των παράνομων ενεργειών από πιστοποιούντες υπαλλήλους (π.χ. πλαστές πιστοποιήσεις με αποτέλεσμα οικειοποίησης ξένων περιουσιών, θέματα σύγκρουσης συμφέροντος με άτομα που διατηρούν γραφεία προσφοράς υπηρεσιών, κοκ).

Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στην Βουλή των Αντιπροσώπων για συζήτηση και ψήφιση.

Νέες χρεώσεις για πιστοποίηση υπογραφών/σφραγίδων

Εξάλλου, με Γνωστοποίηση του Υπουργού Εσωτερικών (σελ. 9-10) που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024, καθορίζονται οι νέες χρεώσεις για πιστοποίηση υπογραφών ή/και σφραγίδων από πιστοποιούντες υπαλλήλους. Σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση, οι χρεώσεις γίνονται πλέον βάσει του αριθμού των σελίδων του εγγράφου και όχι του αριθμού των υπογραφόντων, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Συγκεκριμένα, οι χρεώσεις κατά μέγιστον και ανεξαρτήτως των επαναλήψεων που τίθεται η
ίδια υπογραφή/σφραγίδα σε ολόκληρο το έγγραφο, καθορίζονται ως ακολούθως:

Μέχρι 2 σελίδες: €5
Από 3 έως 10 σελίδες: €10
Από 11 έως 100 σελίδες: €25
Από 101 σελίδες και άνω: €40
Για κάθε επιπλέον υπογράφοντα ή/και σφραγίδα, για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, προστίθεται το ποσό των €2 κατά μέγιστον για ολόκληρο το έγγραφο. Για παράδειγμα, για ένα έγγραφο πέντε σελίδων που υπογράφεται από τέσσερα πρόσωπα, ο πιστοποιών υπάλληλος δύναται να λάβει για ολόκληρο το έγγραφο ποσό μέχρι €16.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που πολίτης καλέσει πιστοποιούντα υπάλληλο για να πιστοποιήσει υπογραφή/σφραγίδα σε τοποθεσία άλλη από το γραφείο του, τότε ο πιστοποιών υπάλληλος δύναται να ζητήσει να αποζημιωθεί από τον πολίτη για το πραγματικό κόστος μετάβασής του, νοουμένου ότι έχει ενημερώσει εκ των προτέρων τον πολίτη για την επιπλέον χρέωση που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €10.

Τέλος, οι πιστοποιούντες υπάλληλοι μπορούν να προβαίνουν σε πιστοποίηση υπογραφών ιδιωτικού εγγράφου που θα σταλεί στο εξωτερικό. Τα έγγραφα θα παραπέμπονται για πιστοποίηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης ή στα ΚΕΠ/ΚΕΠΟ, αφού προηγουμένως ο πιστοποιών υπάλληλος προσέλθει στην οικεία Επαρχιακή Διοίκηση για πιστοποίηση της δικής του υπογραφής. Ο πιστοποιών υπάλληλος δύναται να χρεώσει κατά μέγιστον το ποσό των €2/έγγραφο, εάν το έγγραφο θα περάσει από τη διαδικασία apostille και ο ίδιος θα μεταβεί στον Έπαρχο για πιστοποίηση της δικής του υπογραφής/σφραγίδας.

Πηγή: Philenews

Δημήτρης Νικολάου