Νομοθετική Εργασία
1. Ο περί Σύστασης Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Νόμος του 2017. (Αρ. Φακ. 23.01.058.108-2017)

2. Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ.Φακ. 23.01.061.055-2020).

3. Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.077-2020).

12.40 μ.μ 4. Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.055.074-2018).

Διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών σε νομοσχέδια ή προτάσεις νόμου που θα
υποβληθούν στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.
———————————————————————————————————————–
1. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι
και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.013-2020)

2. Οι περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και Eπικινδύνων
Ουσιών στα Εργοστάσια (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του
2020.(Αρ. Φακ. 23.03.057.014-2020)
Σημ.: Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούνΓια το Β1 θέμα η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων
ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, της ΠΑΣΥΔΥ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Vouli TV