Νομοθετική Εργασία:
1. Ο περί της Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου Νόμος του 2019.
2. Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων
3. Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
4. Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2020.
Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης:
1. Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
2. Ο περί Χημικών Ουσιών Νόμος του 2020.
3. (α) Οι περί Χημικών Ουσιών (Εφαρμογή των Αρχών Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής) Κανονισμοί του 2020.
(β) Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/852) Κανονισμοί του 2020.
(γ) Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του κανονισμού CLP) Κανονισμοί του 2020.
(δ) Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του κανονισμού PIC) Κανονισμοί του 2020.
(ε) Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του κανονισμού REACH) Κανονισμοί του 2020.
Διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών σε νομοσχέδια ή προτάσεις νόμου που θα υποβληθούν στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.
1. Ο περί Σύστασης Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2017.
2. Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Vouli TV