Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού.
(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2020,
επισυνάπτεται.)
2. (α) Κεφάλαιο 020112.2 «Νομική Υπηρεσία – Ανεξάρτητη Αρχή
Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας –
Τακτικές Δαπάνες».
Άρθρο 03594 «Νομικά Έξοδα Κρατικών Αγωγών και
Υποθέσεων».
(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2020,
επισυνάπτεται.)
(β) Κεφάλαιο 020100.2 «Νομική Υπηρεσία – Κεντρικά Γραφεία
– Τακτικές Δαπάνες».
Άρθρο 03612 «Έξοδα Εμπειρογνωμόνων και/ή Μαρτύρων».
(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2020,
επισυνάπτεται.)
3. Κεφάλαιο 010510.2 «Δικαστική Υπηρεσία – Κοινές Υπηρεσίες –
Τακτικές Δαπάνες».
Άρθρο 03583 «Αγορά Υπηρεσιών».
(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 1
ης Δεκεμβρίου 2020,
επισυνάπτεται.)
4. (α) Κεφάλαιο 220100 «Υπουργείο Υγείας, Διοίκηση – Κεντρικά
Γραφεία».
Άρθρο 03583 «Αγορά Υπηρεσιών».
(β) Κεφάλαιο 220200 «Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες
Δημόσιας Υγείας – Κεντρικά Γραφεία».
Άρθρο 03583 «Αγορά Υπηρεσιών».
(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2020,
επισυνάπτεται.)
2
5. (α) Κεφάλαιο 210800.2 «Τμήμα Αρχαιοτήτων – Κεντρικά
Γραφεία – Τακτικές Δαπάνες».
Άρθρο 03583 «Αγορά Υπηρεσιών».
Άρθρο 03607 «Ασφάλεια/Φρούρηση Κτιρίων».
(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 1
ης Δεκεμβρίου 2020,
επισυνάπτεται.)
(β) Κεφάλαιο 210913 «Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας – Τομέας
Αεροναυτιλιακών Υπηρεσιών».
Άρθρο 03583 «Αγορά Υπηρεσιών».
(Σχετική επιστολή, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2020,
επισυνάπτεται.)

Vouli TV