Νομοθετική εργασία
1. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2021.
2. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 10) Νόμος του 2021.
3. Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2022 Νόμος του 2022.
4. Ο περί Προϋπολογισμού της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών του 2022 Νόμος του 2022.
5. Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
6. Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
7. Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
8. Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.
9. Ο περί Προστασίας της Πατρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
10. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021.
11. Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021.
12. Ο περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Αποσύρονται

13. Οι περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022.

Αποσύρονται και Επανακατατίθενται
14. Οι περί Εγγραφής των Εκμεταλλεύσεων όπου Κρατούνται ή Εκτρέφονται Πουλερικά Κανονισμοί του 2022.
15. Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Ωοπαραγωγών Ορνίθων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022.
16. Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022.
17. Οι περί Ιδιωτικών Κτηνιατρικών Ιατρείων, Κλινικών και Νοσοκομείων (Εγγραφή, Λειτουργία και Έλεγχος) Κανονισμοί του 2022.
18. Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) Κανονισμοί του 2022.
19. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη) Κανονισμοί του 2021.

Πέμπτη 10/03/2022 στις 4μμ από την τηλεόραση του Vouli.TV, την συνδρομητική τηλεόραση του Cosmos wireless και τα κανάλια μας στο Facebook και Youtube.