Συνέχεια με την Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών η οποία κατά την νομοθετική της εργασία ασχολήθηκε με:
1. Пερί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019
2. α. Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020
β. Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
3. Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
4. Ο περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της επιτροπής, Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης:
1. Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού
2. Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019.

Μετά το τέλος της συνεδρίας, έγιναν δηλώσεις από τον πρόεδρο της επιτροπής Νομικών, βουλευτή του ΔΗΣΥ κον ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (7,01) και τον βουλευτή του ΑΚΕΛ κον ΑΡΙΣΤΟ ΔΑΜΙΑΝΟΥ (3,41)

Vouli TV