Α. Διαδικαστικά Ζητήματα:
9.00 π.μ. 1. Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’
εφαρμογήν των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της
επιτροπής.
Β. Νομοθετική Εργασία:
9.05 π.μ. 1. Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή (Τροποποιητικός) (Αρ. 2)
Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.070-2022).
(Εναρμονιστικό νομοσχέδιο)
Έναρξη της κατ’ άρθρον συζήτησης.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161, γνωστή ως «Νέα
Συμφωνία για τους Καταναλωτές».]
9.45 π.μ. 2. Ο περί της Σήμανσης της Εξοικονόμησης Καυσίμου και άλλων
Παραμέτρων των Ελαστικών Επισώτρων Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.085-2022).
(Εναρμονιστικό νομοσχέδιο)
Συζήτηση επί της αρχής.
[Αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ)
2020/740.]
(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
10.15 π.μ. 3. Ο περί της Εποπτείας της Αγοράς Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.086-2022).
(Εναρμονιστικό νομοσχέδιο)
Συζήτηση επί της αρχής.
[Θέσπιση νομοθεσίας αναφορικά με τον έλεγχο της αγοράς και τις
βασικές ή ουσιώδεις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν
καθορισμένες κατηγορίες προϊόντων και εφαρμογή των διατάξεων
του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 και του Κανονισμού (ΕΕ)
2019/515.]
(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
2
—————————————————————————————————————————————————-
1402 Λευκωσία, Κύπρος, τηλέφωνο: +357 22407300, τηλεομοιότυπο +357 22668219/22407324
parliamentary-committees@parliament.cy, www.parliament.cy
10.30 π.μ. 4. Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού
Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών
Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.127-2022).
Συζήτηση επί της αρχής.
(Τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε οι εκθέσεις του
υφυπουργείου να κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων σε
ηλεκτρονική μορφή και η ετήσια έκθεση του Υφυπουργείου
Τουρισμού να ετοιμάζεται και να αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα
του Υφυπουργείου Τουρισμού το αργότερο έως το τέλος Μαρτίου του
έτους που ακολουθεί την περίοδο που καλύπτει η εν λόγω έκθεση.)
(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
Γ. Συζήτηση θέματος εγγραφέντος με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
(Κανονισμός 41Α):
10.45 π.μ. – Η υλοποίηση του σχεδιασμού για τη λειτουργία της ελεύθερης
ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)
(14.9.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.520-2021)
(Ενημέρωση της επιτροπής αναφορικά με το στάδιο στο οποίο
βρίσκεται η σύνταξη και κατάθεση κανονισμών αναφορικά με την
πλήρη ανεξαρτητοποίηση και στελέχωση του Διαχειριστή
Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και τυχόν άλλα προβλήματα που
προκύπτουν στην πορεία του ανοίγματος της αγοράς ενέργειας.)
Δ. Διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών στο ακόλουθο νομοσχέδιο που θα
υποβληθεί στην Ολομέλεια του Σώματος προς ψήφιση:
– Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και
Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.104-2022)

Δήλωση Κώστα Κώστα για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού | Vouli report 20/09/2022

Δήλωση Χρύση Παντελίδη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού | Vouli report 20/09/2022

Δήλωση Κυριάκου Χατζηγιάννη  για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού | Vouli report 20/09/2022