Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.

Νομοθετική Εργασία:
9.30 π.μ. 1. (α) Ο περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών
Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και
του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και
των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής
Εφαρμογής) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.093-2022)
Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης.
(Θέσπιση νέου επαγγελματικού σχεδίου συνταξιοδοτικών
ωφελημάτων για τους υπάλληλους της κρατικής υπηρεσίας και
του ευρύτερου δημόσιου τομέα.)
(Αντίγραφο αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου θα
αποσταλεί.)
(β) Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής)
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.094-2022)
Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης.
(Κατάργηση του μέτρου που αφορά στη φορολόγηση του
εφάπαξ ποσού με αναδρομική ισχύ από 1
η
Ιανουαρίου 2021 για
τα μέλη του υφιστάμενου κυβερνητικού σχεδίου συντάξεων και
για τα μέλη των σχεδίων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που είναι
όμοια με αυτό, καθώς και επανένταξη στο υφιστάμενο
κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων των υπηρετούντων
νεοεισερχόμενων δικαστών, με αναδρομική ισχύ από 1
η
Οκτωβρίου 2011.)
2
—————————————————————————————————————————————————-
1402 Λευκωσία Κύπρος, τηλέφωνο: +357 22407300, τηλεομοιότυπο +357 22668219/22407324
parliamentary-committees@parliament.cy, www.parliament.cy
11.30 π.μ. 2. Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2022 Νόμος
(Αρ. 1) του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.146-2022)
Συζήτηση επί της αρχής.
(Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού, συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους
€2.200 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.)
(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
11.50 π.μ. 3. Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικές Απαλλαγές)
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.03.059.050-2022)
Συζήτηση επί της αρχής.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2021/1159 σχετικά με απαλλαγές
εισαγωγών και ορισμένων παραδόσεων αγαθών και παροχών
υπηρεσιών, με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.]
(Αντίγραφο κειμένου των κανονισμών επισυνάπτεται.)

Δήλωση Σωτήρη Ιωάννου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού | Vouli report 03/10/2022

Δήλωση Αλέκου Τρυφωνίδη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού | Vouli report 03/10/2022

Δήλωση Χριστιάνας Ερωτοκρίτου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού | Vouli report 03/10/2022